Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hetki sitten Naamalla

Lyhyesti

Aholan Maito on luomumaidon- tuotantoon erikoistunut maatila. Tila sijaitsee Oulun ja Kajaanin välillä Utajärven Naamankylällä ja tila työllistää kokopäiväisesti neljä henkilöä. 

Luomumaitoa tuotetaan noin 1,8miljoonaa litraa vuodessa. Sivutuotteena tilalla tuotetaan jalostuseläimiä, lihaa ja viljaa. Lisäksi metsää myydään lähes joka vuosi.

Lypsykarjanavetta valmistui vuonna 2014 ja siinä on lehmäpaikkoja  noin 150. Vanha navetta on nuorkarjan käyttössä. Lisäksi laitumella on 30 eläimen  kylmäkasvattamo umppareille ja tiineille hiehoille. Kokonaiseläinmäärä vaihtelee 250 ja 300 välillä.

Hyvinvointia!

Lypsystä huolehtii kaksi Lelyn lypsyrobottia. Ruokinta perustuu luomuappeeseen. Sään salliessa eläimet saavat käydä laitumella läpi vuoden. Laidunnuksella ja talviulkoilulla on myönteinen vaikutus eläinten hyvinvointiin ja terveyteen.


Tilan viljelypinta-ala on noin 200 ha. Pellot ovat olleet luomuviljelyssä vuodesta 1994 asti. Pelloilla viljellään apilanurmia, ohraa, kauraa, vehnää,  hernettä ja virnaa. Metsää tilalla on noin 290 ha


 

Kirjanpito

Taulukossa mainitut kirjanpitovaatimukset perustuvat MMM:n asetukseen (N:o 134) alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista. Yli kahden vuoden säilytysvaatimukset tulevat muualta alkutuotantoa koskevasta lainsäädännöstä.

 

Kirjanpitovaatimuksiin liittyvissä epäselvyyksissä tai kiistatilanteissa on syytä tarkistaa ko. asia voimassa olevasta lainsäädännöstä.

 

*) Säilytyspaikaksi voidaan kirjata esimerkiksi tilan mappijärjestelmä, sähköinen oma tietokanta tai yhteinen tietojärjestelmä kuten Valma.

 

 

. Kirjanpito

Taulukossa mainitut kirjanpitovaatimukset perustuvat MMM:n asetukseen (N:o 134) alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista. Yli kahden vuoden säilytysvaatimukset tulevat muualta alkutuotantoa koskevasta lainsäädännöstä.

 

Kirjanpitovaatimuksiin liittyvissä epäselvyyksissä tai kiistatilanteissa on syytä tarkistaa ko. asia voimassa olevasta lainsäädännöstä.

 

*) Säilytyspaikaksi voidaan kirjata esimerkiksi tilan mappijärjestelmä, sähköinen oma tietokanta tai yhteinen tietojärjestelmä kuten Valma.

Kirjanpitovaatimus

Tarkennus

Apuvälineitä

 

 

Säilytysaika/v

Säilytyspaikka *)

a)

rehukirjanpito

  • Eläinlajeille ja -ryhmille syötetyt rehut (ostetut, vastikkeetta saadut ja itsetuotetut).

  • Myydyt ja/tai vastikkeetta tilalta luovutetut rehut.

 

Tarvittavat tiedot:

- käytettyjen rehujen nimet ja valmistajat

- rehun toimituspäivämäärä ja toimittaja

- rehun käytön lopettamisajankohta silloin, kun rehulla on varoaika

verokirjanpito, kuormakirjat/ tuoteselosteet

EUn suorien tukien viljelijäoppaan lomake

omat lomakkeet, vihkot, tiedostot

hankintavuosi + 5v

Karjantarkkailu mapit

b) eläinlääkintäkirjanpito

 

Eläinlääkkeet ja muut eläimelle annetut hoidot, hoitojen päivämäärät ja varoajat

 

Tarvittavat tiedot

- käytetty lääke sekä lääkkeen määrä, antamispäivämäärät ja varoajat

- mahdolliset muut hoidot ja hoitojen päivämäärät

- eläinlääkärin tekemät taudinmääritykset

 

Eläinlääkintäkirjanpidon on seurattava eläintä jos eläin siirtyy toiselle tilalle

Keinot laatukäsikirjasta (esimerkiksi eläinkortit).

 

 

 

 

 

 

 

NASEVA

5v

Siemennys kansio

c)

tautikirjanpito

sellaisten tautien esiintyminen, jotka voivat vaikuttaa eläimistä ja kasveista saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen

mm. Salmonella, Ehec, kampylobakteeri, listeria

Huom. ilmoitusvelvollisuus eläinlääkintäviranomaisille ja/tai lopputuotteen vastaanottajalle (lainsäädännön edellyttämä ketjuinformaatio)

 

Tehdyistä ilmoituksista on pidettävä kirjaa.

 

 

Tilan poikkeamakirjanpito

 

 

 

 

 

NASEVA

2v

 

 

 

 

 

 

 

1v

Naseva

d)

kirjanpito kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä

käytetty kasvinsuojeluaine tai biosidi (maidontuotannossa käytettävät: mm. vedinkastot ja desinfioivat aineet, sen määrä ja käyttöpäivämäärä

Huom. Päivittäin käytettävistä biosideistä ei vaadita päiväkohtaista käyttömäärän ja ajankohdan kirjaamista

omat lomakkeet, vihkot, tiedosto

2v

 

Ei käytetä eikä kirjata

e)

kirjanpito näytteistä

eläimistä ja kasveista otetut näytteet ja muut diagnostisiin tarkoituksiin otetut näytteet, joilla on merkitystä elintarviketurvallisuuden kannalta.

 

tiedot eläimistä ja alkutuotannon tuotteista, jotka on tilalta toimitettu

mm. veri-, uloste- ja utaretulehdusnäytteet

Valma, analyysitulosteet

(utaretulehdus, rehu)

 

 

 

Erilliset laboratorioanalyysitulokset

2v

Karjantarkkailu mapit

f)

kirjanpito analyysituloksista

selvitykset eläinten ja alkutuotannon tuotteiden tutkimuksista ja tarkastuksista (esim. raakamaidosta tehdyt analyysit)

 

lihantarkastuslöydökset

- näytteenottotiedot ja löydökset muista kuin e-kohdassa tarkoitetuista alkutuotantopaikalla otetuista näytteistä ja alkutuotannon toimijan tiedossa olevista muista näytteistä, kuten vesi-, raakamaito- ja vierasainevalvontanäytteet

- eläimille tehdyt terveystarkastukset ja terveydenhuolto

- alkutuotantopaikalla elintarvikelain ja eläintautilain nojalla tehdyt tarkastukset

- eläintautilain nojalla annetut rajoittavat määräykset ja elintarvikelain nojalla annetut määräykset

Valma, analyysitulosteet

(maito ja vesi)

 

 

Erilliset laboratorioanalyysitulokset

2v

Karjantarkkailumapit

 

 

Valma

g)

kirjanpito eläimistä ja alkutuotannon tuotteista

- tiedot alkutuotantopaikalle vastaanotetuista tai alkutuotantopaikasta teuraaksi tai muualle poistetuista nautaeläimistä, sioista, lampaista ja vuohista

- alkutuotantopaikalle vastaanotetut muut eläimet, eläinten määrä ja mahdollinen tunnistusmerkintä, eläinten alkuperä (alkutuotantopaikan tai toimittajan nimi tai tunnus), syntymäaika sekä saapumispäivä

- teurastettavaksi tai muualle lähetettävät muut eläimet kuin nautaeläimet, siat, lampaat ja vuohet, eläinten määrä ja mahdollinen tunnistusmerkintä, määränpää, lähettämispäivä

  • alkutuotantopaikalta toimitetut muut alkutuotannon tuotteet, niiden määrät, toimituspäivä ja määränpää tai ostaja (esim. maito, viljat muuhun kuin rehukäyttöön)

  •  

Nautarekisteri (tms. eläinrekisterit), Naseva, Teurastamon tiedot

 

 

 

 

 

 

Valma, tulosteet

Maidon ja lihan tilitystiedot

2v

Laskentakeskuksen rekisteri

 

Valma

 

Tilitystiedot

h)

kirjanpito tuotteiden laatuun vaikuttavista ympäristö ym. tekijöistä

havainnot sellaisista ympäristö- ja muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti alkutuotannon tuotteisiin tai niistä saatavien elintarvikkeiden laatuun

 

esimerkiksi eläinten myrkytysepäily, tuotteen saastuminen (mm. pesuaine ja muut vieraat esineet/aineet maidossa), sähkökatkokset, laiterikot (lypsykone, ilmanvaihto)

 

tiedot lämpötilaseurannasta silloin, kun alkutuotannon tuotteiden käsittely edellyttää lämpötilan hallintaa (esimerkiksi tilasäiliön lämpötilaseuranta)

Tilan poikkeamakirjanpito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maidon laatukäsikirjan lämpötilanseurantalomake, automaattinen seuranta- ja hälytysjärjestelmä

2v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kk (Valioryhmän suositus)

Lypsyjärjestelmän ulkopuolinen tietokoneen valvonta ohjelma valvoo toimintaa.

 

Tietokoneen valvontaohjelmaan tallentuu eri pisteiden mittaustulokset minuutin välein tietokantaan

 

Käppyröistä näkyy historia vaikka satavuotta

 

Tietokantavarmooskopioidaan

i)

pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetty vesi

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönoton jälkeen tutkimus kolmen vuoden välein

 

Mikäli tilalla käytetään kunnallisen tai alueellisen vesilaitoksen vettä ja he vastaavat siitä, että vesi on käyttökelpoista. Tuottajan on pyydettäessä hankittava veden toimittajalta 2 vk kuluessa tutkimustodistus vedesta ja osoitus veden hankinasta.

 

 

 

 

 

 

 

Vesilaitoksen tutkimustodistus

Ote vesilaskutuksesta

 

Pysyvästi

10v

 

 

 

 

 

Pyydettäessä

 

j)

lypsykone

Huolto ja testaus vähintään 3v välein

 

10v

Ei ikänä, on paska homma koko kone

k) automaattilypsytilan lisävaatimukset

Automaattisessa lypsylaitteistossa on oltava järjestelmä, joka tallentaa seurantaa varten tiedon

- lypsylaitteiston ja maidon jäähdytys- ja varastointilaitteiden puhdistamisen teknisestä epäonnistumisesta, kuten pesemättä jäämisestä, pesuaineen puuttumisesta ja veden väärästä lämpötilasta;

- eläinkohtaisesti kaikesta erilleen ohjatusta maidosta; ja

- siitä, onko muuttuneen maidon erottelujärjestelmä käytössä vai ei.

 

 

Alkutuotannon toimijan on vedinten riittävän puhdistamisen varmistamiseksi seurattava puhdistustapahtumaa säännöllisesti.

 

Lypsylaitteiston ja maidon jäähdytys- ja varastointilaitteiden puhdistamisen teknisestä epäonnistumisesta ja vedinten puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Myös korjaavat toimenpiteet on kirjattava.

Automaattilypsyn käyttöjärjestelmä/ tilan oma kirjanpito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lypsynaikainen seuranta ja kirjanpito havainnoista.

 

 

 

 

Poikkeamakirjanpito

1v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1v

 

 

 

 

 

1v

 

Robo hoitaa ja merkitsee poikkeamat ja tapahtumat lokiin.

Päivittäin tehdään lokin varmuuskopiointi